Lidmaatschap

De NVPB behartigt de belangen van zowel particuliere als (semi)overheidsbedrijven, die diensten verrichten of producten verkopen op het terrein van plaagdierbestrijding en curatieve houtbescherming. Als zodanig is de NVPB ook gesprekspartner voor de overheid en andere belanghebbende organisaties en instanties op het gebied van de toelating van bestrijdingsmiddelen en arbeids- en milieuveiligheid. Er zijn diverse formele en informele contacten met vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de departementen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), Infrastructuur en Milieu (IenM) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) alsmede het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Om de kwaliteit van onze leden te kunnen garanderen, stellen wij aan potentiële leden strenge eisen:

  • Het bedrijf is tenminste twee jaar in Nederland werkzaam als leverancier van diensten en/of producten op het gebied van wering en bestrijding van ongewenste schadelijke organismen.
  • Het bedrijf beschikt over een bedrijfsruimte, die voldoet aan de geldende (milieu)voorschriften. Hiervoor zijn vergunningen afgegeven.
  • Het bedrijf is bereid om medewerking te verlenen aan of te participeren in door de NVPB ontplooide c.q. ondersteunde activiteiten. Deze hebben tot doel, de deskundigheid en de kwaliteit van de bestrijdingstechnicus te bevorderen en de bestrijding te laten plaatsvinden op een voor mens en milieu zo verantwoord mogelijke wijze.
  • Het bedrijf beschikt over medewerkers die in het bezit zijn van, dan wel worden opgeleid voor, een wettelijk erkend vakbekwaamheidsdiploma, voor zover dat vereist is voor de uitoefening van de werkzaamheden.
  • Het bedrijf beschikt over een adequate aansprakelijkheidsverzekering.

Twee vormen van lidmaatschap

De NVPB kent twee vormen van lidmaatschap, namelijk het volledig lidmaatschap  en het aspirant -lidmaatschap.

Het aspirant-lidmaatschap geeft u de gelegenheid om kennis te maken met de NVPB. Hiertoe moet u voldoen aan onze (kwaliteits)eisen en bent u verplicht zich te houden aan de geldende Gedragscode. De gedragscode kunt u ook opvragen bij het secretariaat.

De status "aspirant-lid" wordt door het bestuur voor een periode van één jaar verleend, indien het bedrijf nog niet voldoet aan alle vereisten van het lidmaatschap. Indien het bestuur dit, na overleg met de betreffende onderneming, noodzakelijk en gewenst acht kan de "aspirant-lid-status" met maximaal één jaar worden verlengd. Het omzetten van het aspirant-lidmaatschap naar een "volledig" lidmaatschap kan plaatsvinden, wanneer zowel het bedrijf als het NVPB-bestuur hiertoe aan het eind van het aspirant-lidmaatschap de wens uitspreken.

Jaarlijkse bijdrage

De jaarlijkse bijdrage die verbonden is aan het NVPB-lidmaatschap is gebaseerd op de omzet van het betreffende bedrijf die is behaald op het gebied van plaagdiermanagement. De leden hebben gekozen voor een solidair systeem, waarbij bedrijven met meer omzet een hogere bijdrage betalen. Onder omzet verstaan wij in dit geval: "omzet behaald op de Nederlandse markt door het leveren van diensten in verband met de wering, preventie, advisering en bestrijding van ongewenste schadelijke organismen en/of de verkoop van producten (incl. apparatuur) bestemd om te worden gebruikt bij deze activiteiten, door het lid zelf, zijn onderaannemers en/of andere derden die krachtens een overeenkomst in zijn naam of opdracht, al dan niet zelfstandig, handelen." De hoogte van de bijdrage kan worden opgevraagd bij het secretariaat.


Voor het aspirant-lidmaatschap betaalt u, gedurende de periode van het aspirant-lidmaatschap (in principe één jaar) een speciaal tarief, ongeacht uw werkelijke omzet.
 

Lid worden?

Heeft u hierin interesse, dan verzoeken wij u het aanmeldingsformulier incl. een actuele kopie van een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel aan de NVPB te retourneren.