2014

19-12-2014 -

Mansveld informeert Tweede Kamer over buitengebruik

Staatssecretaris Mansveld (I&M) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het beleid ten aanzien van buitengebruik van rodenticiden. Mansveld onderschrijft de oplossingsrichting waar de NVPB zich sinds 2012 sterk voor heeft gemaakt.

12-12-2014 -

Procedure voor aanmelding buitengebruik anticoagulantia

Vandaag is een nieuw aanmeldformulier beschikbaar gesteld door de ILenT waarmee bedrijven zich kunnen aanmelden voor de overgangsregeling buitengebruik. Indien u zich nog niet heeft aangemeld of wanneer de melding niet aan u is bevestigd, dan kunt u van dit formulier gebruik maken. Mocht u al wel zijn aangemeld en dit is door ILenT aan u bevestigd, dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden.

04-12-2014 -

NVPB werkt aan oplossing voor behoud buitengebruik

In het veld en in de media is veel onrust ontstaan over rattenoverlast en het verdwijnen van de de mogelijkheid om middelen buiten te gebruiken ter beheersing van rattenpopulaties. De NVPB is al sinds 2013 betrokken bij de discussie over het buitengebruik en geeft in dit artikel een helder overzicht van de situatie en haar positie.

25-11-2014 -

Aanmelden buitengebruik bij MIC van IL&T mogelijk

Vanaf heden is het mogelijk om u in het kader van de overgangsregeling voor het buitengebruik van anticoagulantia aan te melden bij het Meld- en Informatie Centrum (MIC) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT).

19-11-2014 -

NVPB Netwerkbijeenkomst 11 december 2014

De NVPB organiseert een netwerkbijeenkomst op 11 december 2014 over de volgende thema's, waarbij wordt stilgestaan bij uiteenlopende thema's, waaronder het buitengebruik van anticoagulantia. De bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door Bayer. 

17-11-2014 -

Stand van zaken buitengebruik anticoagulantia

In het afgelopen kwartaal heeft de NVPB haar werk voortgezet om het buitengebruik van anticoagulantia te behouden voor gevallen waarin alternatieve bestrijdingsmethoden niet leiden tot het verhelpen van rattenoverlast. Op grond van een IPM-protocol zal een nascholing en een bedrijfscertificering worden ontwikkeld. Inmiddels zijn de commentaren van een aantal belangrijke stakeholders, zoals het KAD, Platform Biociden, de NVRD en de Dierenbescherming, op het IPM-protocol ontvangen en verwerkt. Ook heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in aanwezigheid van verschillende overheidspartijen, waarbij is vastgesteld welke stappen nog moeten worden gezet om tot een IPM-protocol te komen dat voldoet aan alle overheidseisen. De verwachting is dat het protocol dit jaar definitief kan worden vastgesteld en volledig kan worden beoordeeld door het Ctgb. Inmiddels is ook door het Ctgb een overgangsregeling gepubliceerd, waardoor het buitengebruik van anticoagulantia voorlopig onder bepaalde voorwaarden mogelijk blijft. In dit artikel worden de ontwikkelingen nader toegelicht.

13-09-2014 -

NVPB Netwerkbijeenkomst tijdens Benelux Pest 2014

De NVPB organiseert tijdens Benelux Pest 2014 een netwerkborrel. De netwerkborrel staat open voor alle deelnemers aan de beurs en start vanaf 16.00 uur in de Ouwe Stee van de Voortse Vallei. 

11-09-2014 -

Ontwikkelingen in de Europese Unie

Zeer binnenkort loopt de termijn van de Europese Commissie af en gaat een nieuwe Commissie van start onder leiding van Jean-Claude Juncker. In mei 2014 vonden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats en dit heeft ook geleid tot politieke verschuivingen. De NVPB praat u bij over de belangrijkste politieke verschuivingen. 

03-09-2014 -

Overgangsregeling buitengebruik gepubliceerd

Het Ctgb heeft de overgangsregeling voor het buitengebruik van anticoagulantia gepubliceerd. Deze regeling blijft van kracht tot 1 januari 2017. Het buitengebruik van anticoagulantia blijft gedurende deze periode onder een aantal nadere voorwaarden mogelijk. De NVPB werkt momenteel samen aan een IPM-protocol voor buitengebruik op grond waarvan een nascholingsmodule en een bedrijfscertificering zullen worden ontwikkeld. Vanaf 1 januari 2017 kunnen alleen nageschoolde bestrijdingstechnici en gecertificeerde bedrijven anticoagulantia buiten toepassen. 

29-08-2014 -

Onderzoekers en NVPB delen visie op plaagdierbeheersing

De NVPB is van mening dat in Nederland structureel onderzoek moet worden verricht naar resistentie van knaagdieren tegen biociden. De NVPB ziet het als een verantwoordelijkheid van de branche om hieraan een bijdrage te leveren in de vorm van het meewerken van leden aan dergelijk onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van overheidspartijen om dergelijk onderzoek te initiëren en mogelijk te maken. Tijdens een overleg met onderzoekers van de WUR is hier onder meer over gesproken.

27-08-2014 -

Voortgang ERM erkenning voor bestrijding van insecten en zwam in monumenten

Vorig jaar heeft de NVPB twee symposia over ‘Het nieuwe bestrijden’ mede georganiseerd. Naar aanleiding daarvan is de NVPB gaan onderzoeken hoe de nieuwe NVPB Praktijkrichtlijn voor de bestrijding houtaantastende insecten en zwam in monumenten breder onder de aandacht kan worden gebracht. Daarbij is ook de combinatie gezocht naar het verder vergroten  van de aandacht voor het Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven. In deze nieuwsbrief worden de laatste ontwikkelingen toegelicht.

22-07-2014 -

Pest Control News uitgave juni: NVPB goed van start in 2014

De brancheorganisatie NVPB heeft een aantal buitengewoon constructieve maanden achter de rug. De leden van de vereniging hebben zich tijdens de Algemene Ledenvergadering unaniem geschaard achter het gevoerde beleid en de toekomstplannen van de NVPB. Daarnaast is op beleidsmatig gebied veel energie gestoken in het behoud van het buitengebruik van rodenticiden voor de branche.

Bron: Pest Control News uitgave juni 2014.

27-06-2014 -

Het werkt beter om samen plaagdieren te beheersen

Als het gaat om het voorkomen of verhelpen van overlast van plaagdieren op bedrijventerreinen of in winkelcentra is samenwerking met opdrachtgevers en andere belanghebbenden noodzakelijk. Wie welke verantwoordelijkheid heeft, is terug te lezen in een document van de NVWA en nu ook in een animatiefilmpje.

25-06-2014 -

NVPB Bijeenkomst buitengebruik

De NVPB organiseerde op 25 juni 2014 een bijeenkomst over het (verbod op) buitengebruik van rodenticiden. Tijdens een druk bezochte bijeenkomst gaf Joan Schouten (voorzitter NVPB Technische Commissie) een toelichting op de laatste ontwikkelingen en hij leidde een interessante discussie. De belangrijkste zaken zijn in dit artikel opgenomen.

17-06-2014 -

Staking reinigingsdiensten en plaagdieren

De gemeentelijke reinigingsdiensten in Amsterdam, Utrecht en Groningen halen sinds gisteren (16 juni 2014) drie dagen geen huisvuil op. Vanmorgen werd Joan Schouten (voorzitter NVPB Technische Commissie) door Radio 1 geïnterviewd over de mogelijke risico’s op het gebied van plaagdieren.

20-05-2014 -

Netwerkbijeenkomst buitengebruik rodenticiden

De NVPB organiseert een netwerkbijeenkomst op 25 juni 2014 met het thema ‘Buitengebruik van rodenticiden’. De bijeenkomst staat open voor alle geïnteresseerden.

01-04-2014 -

Inzet van lijmplaten

De NVPB heeft tweemaal per jaar een vast overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarin de ontwikkelingen in het toezicht en de praktijk worden uitgewisseld. Tijdens de laatste overleggen is veel aandacht uitgegaan naar de inzet van lijmplaten. De NVPB ziet het als haar verantwoordelijkheid om het veld duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden voor het inzetten van lijmplaten en heeft daarom in samenwerking met de NVWA het volgende artikel opgesteld.

22-03-2014 -

Bedrijfsleven en overheid op hoofdlijnen eens over buitengebruik

Op initiatief van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over het buitengebruik van rodenticiden. De enige mogelijkheid om het buitengebruik te behouden voor professionele gebruikers blijkt vastlegging van de beginselen van Integrated Pest Management (IPM) in de opleiding en examinering van de eindgebruiker én in onafhankelijke certificering van bedrijven. Dat betekent dat eerst overeenstemming moet bestaan over de betekenis van IPM in de praktijk. Het bedrijfsleven gaat de komende periode samenwerken om hier invulling aan te geven.

05-03-2014 -

Offertetraject Aziatische Tijgermug

De bestrijding van de Aziatische Tijgermug wordt landelijk gecoördineerd door de overheid en moet wordt uitgevoerd door een professioneel plaagdiermanagementbedrijf. Dit jaar is door de overheid een traject gestart waarbij verschillende plaagdiermanagementbedrijven door de overheid zijn uitgenodigd om een offerte uit te brengen.

19-02-2014 -

Visie van de NVPB op een verantwoord gebruik van biociden

In januari van dit jaar heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) niet kan handhaven op de gebruiksaanwijzing voor een biocide. In dit artikel geeft de NVPB haar visie op een verantwoord gebruik van biociden.

14-02-2014 -

Vangen van verwilderde duiven met vangkooien

Graag brengen wij het vangen van verwilderde duiven met vangkooien onder uw aandacht. Onlangs is een NVPB-lid aangesproken door een bijzondere opsporingsambtenaar (boa) van de provincie. Het gebruik van vangkooien voor verwilderde duiven zou op grond van de Flora- en faunawet niet toelaatbaar zijn en de vangkooien zijn in beslag genomen.

In onderstaand artikel leest u meer over de regelgeving.

28-01-2014 -

Informatiefolder over Biociden

Het Platform Biociden heeft met medewerking van de NVPB een factsheet over biociden opgesteld. Het document is onlangs gepubliceerd en kan worden gedownload.

27-01-2014 -

Beroep tegen boete ILT gegrond verklaard

In 2012 zijn diverse plaagdiermanagementbedrijven door de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) beboet voor het niet naleven van de terugkomverplichting. De NVPB heeft destijds voor de branche en in samenwerking met Tomlow Advocaten een bijeenkomst georganiseerd over de mogelijkheden om de boetebesluiten aan te vechten. Diverse bedrijven hebben besloten actie te ondernemen en dit heeft geleid tot diverse beroepsprocedures bij de rechtbank. Inmiddels is in de zaak van het NVPB-lid Zungo Ongediertebestrijding vonnis gewezen. De rechtbank heeft geconcludeerd dat het beroep gegrond is en heeft het boetebesluit vernietigd.

22-01-2014 -

Praktijkmiddag Ctgb medewerkers

In de afgelopen periode is door de NVPB hard gewerkt om de relatie met het Ctgb verder te versterken. In het verlengde daarvan wordt op maandag 27 januari a.s. op verzoek van het Ctgb een besloten praktijkmiddag georganiseerd. Hieraan zullen de wetenschappelijke beoordelaars van het Ctgb deelnemen die actief zijn op de biociden dossiers.


Nieuwsarchief