Aanmelden buitengebruik bij MIC van IL&T mogelijk

25-11-2014
Vanaf heden kunnen bedrijven zich in het kader van de overgangsregeling voor het buitengebruik van anticoagulantia aanmelden bij het Meld- en Informatie Centrum (MIC) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT).

U kunt zich aanmelden via de volgende link:

Melden MIC
Bij ‘rubriek’ dient u te kiezen voor: Risicovolle stoffen
Bij ‘Soort’ kiest u voor: Buitengebruik anticoagulantia
Vervolgens vult u uw persoons- en bedrijfsgegevens in bij de daarvoor bestemde velden.

 
Voorwaarden overgangsregeling
De aanmelding bij het MIC van de ILenT is noodzakelijk in het kader van de overgangsregeling voor het buitengebruik. Deze regeling van het Ctgb heeft tot gevolg dat het buitengebruik van anticoagulantia – in tegenstelling tot de recente berichtgeving in de pers – volgend jaar onder een aantal strikte voorwaarden mogelijk blijft voor de bestrijding van ratten. De regeling blijft van kracht tot 1 januari 2017. Daarna kunnen de middelen alleen worden toegepast door professionals die specifiek zijn geschoold op de beheersing van rattenpopulaties buiten gebouwen en werkzaam zijn bij een bedrijf dat daarvoor is gecertificeerd. Momenteel werken wij met diverse branchepartijen samen aan een protocol dat hiervoor als uitgangspunt dient.
 
Uitbreiding toelatingen
In het kader van de overgangsregeling dienen in de eerste plaats de toelatinghouders bij het Ctgb een aanvraag in te dienen voor de uitbreiding van de huidige toelating. Door toekenning van deze aanvraag zal aan het gebruiksvoorschrift worden toegevoegd dat het middel ter bestrijding van ratten buiten mag worden toegepast, indien dit als laatste schakel gebeurt in een bestrijding die geheel is gebaseerd op de principes van IPM en mits de gebruiker zich (op bedrijfsniveau) heeft aangemeld bij het MIC van de ILenT. Van het Ctgb hebben wij vernomen dat deze uitbreidingsaanvraag inmiddels door een aantal toelatinghouders is ingediend. Wij zijn hoopvol dat de uitbreidingen tijdens de collegevergadering van het Ctgb in december 2014 worden toegekend.
 
Meld u aan bij het MIC van de ILenT
Nadat de toelating van een bepaald middel is uitgebreid voor buitengebruik mag dit middel alleen buiten worden toegepast door bedrijven die zich hiertoe bij het MIC van de ILenT hebben aangemeld. Met de aanmelding bij het MIC verplicht het bedrijf zich om, zodra dat mogelijk is, het certificeringstraject voor buitengebruik in te gaan. Het is dan ook vanaf heden mogelijk om uw bedrijf hiervoor aan te melden bij het MIC van de ILenT. De ILenT heeft aangegeven op gepaste wijze het buitengebruik te handhaven. Dat zou kunnen betekenen dat ILenT handhavend optreedt, indien een bedrijf buiten anticoagulantia toepast en (1) niet is aangemeld bij het MIC of (2) niet conform de IPM gedachte handelt. 

Opgebruiktermijn
Los van de overgangsregeling kunnen momenteel nog middelen buiten worden gebruikt die eerder dit jaar nog wel een toelating hadden voor buitengebruik. Dat komt omdat een opgebruiktermijn is vastgesteld bij de herbeoordeling van deze middelen. Dat houdt in dat de middelen gedurende een bepaalde termijn mogen worden gebruikt met in achtneming van de oude toelatingseisen (voor buitengebruik). Deze termijn verschilt per individueel middel en verstrijkt begin 2015. De exacte opgebruiktermijn van een middel kunt u navragen bij uw leverancier. 

Voor meer informatie over de overgangsregeling verwijs ik naar de volgende nieuwsberichten op de NVPB website:
Stand van zaken buitengebruik anticoagulantia
Overgangsregeling buitengebruik gepubliceerd 

Mochten er nog zaken onduidelijk zijn, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.


Nieuwsarchief