Uitnodiging NVPB Netwerkbijeenkomst donderdag 19 mei 2016

18-04-2016
Geachte heer/mevrouw,

De NVPB organiseert op 19 mei 2016 een netwerkbijeenkomst over de thema's:

Onderzoek naar IPM in plaagdierbeheersing
Nico van den Brink, Wageningen UR

Belang van dierenwelzijn en bescherming soorten
Femmie Smit, Programmamanager in het wild levende dieren (Dierenbescherming)

Nieuwe wet Natuurbescherming vanaf 1 januari 2017 en gevolgen voor plaagdiermanagement
De Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 gaan op in de nieuwe Wet Natuurbescherming per 1-1-2017. Deze wet is van essentieel belang voor plaagdiermanagement. In de wet wordt geregeld welke diersoorten beschermd zijn, welke vangmiddelen verboden zijn en hoe in de toekomst een ontheffing en vrijstelling kan worden aangevraagd.

Teus van Hattum, Ministerie van EZ
Adres: Mereveldseweg 9, 3585 LH Utrecht
Via deze link kunt u zich inschrijven voor de netwerkbijeenkomst.

Voor NVPB-leden is deelname gratis. Voor niet-leden zijn de kosten voor deelname 20 euro.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet!
Nieuwsarchief