Handboek voor buitengebruik rodenticiden gepubliceerd

Handboek voor buitengebruik rodenticiden gepubliceerd


De NVPB heeft een handboek opgesteld voor het beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen. Dit handboek is recentelijk goedgekeurd door het Ctgb en de ILenT en is nu door de NVPB gepubliceerd op www.nvpb.org. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de verdere professionalisering van het gebruik van rodenticiden.
 
Achtergrond
Het handboek is ontwikkeld in het kader van de verplichting voor bedrijven om per 1 januari 2017 gecertificeerd te zijn voor het buitengebruik van rodenticiden. Het handboek bevat een eenduidige werkwijze voor het beheersen van rattenpopulaties buiten gebouwen. De beginselen van Integrated Pest Management (IPM) - waarbij monitoring en preventie van plaagdieroverlast centraal staan - zijn hierbij het uitgangspunt. Het handboek stelt ook randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een bedrijfscertificering en examens. De NVPB roept de opleidings- en exameninstituten op om te starten met de ontwikkeling van de noodzakelijke opleidingen en examens. Daarnaast zal in overleg met het bedrijfsleven op korte termijn een schemabeheerder moeten worden aangewezen voor de ontwikkeling en implementatie van de bedrijfscertificering.
 
Over de NVPB
De Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement bedrijven (NVPB) behartigt de belangen van bedrijven die zich beroepsmatig bezighouden met de wering en/of bestrijding van plaagdieren. Onze leden voeren de wering en/of bestrijding uit en zij ontwikkelen en distribueren de hiervoor benodigde producten en kennis. Wij vertegenwoordigen zowel particuliere als (semi-)overheidsbedrijven, die diensten verrichten of producten verkopen op het gebied van plaagdiermanagement en curatieve houtbescherming.Download het Handboek
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever van dit handboek.

Download hier een achtergrondartikel

Download hier een printversie van dit persbericht
 Noot voor de redactie, niet ter publicatie
Voor meer informatie over de NVPB en over het Handboek voor het beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen kunt u contact opnemen met Jan Verschoor.
 
NVPB
Jan Verschoor
Tel.: 070-7503111
E-mail: nvpb@nvpb.org
Internet: www.nvpb.org