Nieuwe integrale versie ‘HBR’ gepubliceerd

Nieuwe integrale versie ‘HBR’ gepubliceerd

Op 11 maart 2016 heeft het Ctgb haar goedkeuring gegeven voor een nieuwe versie van het Handboek voor de beheersing van rattenpopulatie om gebouwen en voedselopslagplaatsen: het ‘HBR’ versie 2.0. Het HBR is daarmee integraal van toepassing op professionele plaagdierbedrijven én agrariërs. Professionele plaagdierbedrijven én agrariërs moeten hiermee aan dezelfde hoogwaardige kwaliteitseisen gaan voldoen om buiten de overlast van rattenpopulaties te kunnen beheersen. Op 14 maart 2016 is bovendien het intellectueel eigendomsrecht op het HBR door de NVPB overdragen op KPMB. Daarmee is stichting KPMB vanaf heden verantwoordelijk voor het beheer van het HBR.
 
Aanleiding
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft eerder bepaald dat rodenticiden alleen nog buiten kunnen worden gebruikt, indien het gebruik wordt beperkt tot de beheersing van rattenpopulaties en tot situaties waarin dat noodzakelijk is. Daarom moeten professionele plaagdierbedrijven en agrariërs met ingang van 1 januari 2017 gecertificeerd zijn om buiten rodenticiden te mogen toepassen. Voor anderen is het buitengebruik van rodenticiden dan niet meer toegestaan. De NVPB heeft het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een werkwijze en bijbehorende certificering voor professionele plaagdierbedrijven. In de onderliggende werkwijze zijn de beginselen van Integrated Pest Management (IPM), waarbij wering en preventie centraal staan, als uitgangspunt genomen. De eerste versie van het HBR is op 28 april 2015 gepubliceerd. Deze versie is nu vervangen door het HBR, versie 2.0.
 
Integraal HBR
Het HBR, versie 2.0 is integraal van toepassing op professionele plaagdierbedrijven en agrariërs. De afgelopen periode heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen het Ctgb, Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en de NVPB over uitbreiding van de eerder versie van het HBR naar agrariërs. De partijen hebben hierover inmiddels overeenstemming bereikt en het HBR, versie 2.0 is hiervan het resultaat. Het uitgangspunt is dat professionele plaagdierbedrijven en agrariërs dezelfde werkwijze volgen. Ten aanzien van de agrariër is een aantal objectieve afwijkingen opgenomen die ermee verband houden dat de agrariër uitsluitend op eigen terrein plaagdieren beheerst. Dit wijkt af van de situatie bij een professionele plaagdiermanager, die steeds op andere bedrijfslocaties werkt en moet samenwerken met zijn opdrachtgever.
 
Stichting KPMB nieuwe beheerder van HBR
Na het bereiken van deze mijlpaal, heeft de NVPB op 14 maart 2016 het intellectueel eigendomsrecht op het HBR overgedragen aan stichting KPMB. Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van de stichting KPMB zal vanaf heden zorgdragen voor het beheer van het HBR en borgen dat het HBR beantwoordt aan wet- en regelgeving en overige eisen voor een verantwoorde beheersing van rattenpopulaties. KPMB zal tevens fungeren als de schemabeheerder voor de bijbehorende certificering. Hiermee wordt geborgd dat professionele plaagdierbedrijven bij één loket terecht kunnen voor alle certificeringen op het gebied van plaagdierbeheersing.Vooraan, van links naar rechts: Willem Keur, voorzitter KPMB en Marc van Zanten, voorzitter NVPB
Achteraan, van links naar rechts: Michel Wimmers, vicevoorzitter NVPB en Conno de Ruijter, directeur KPMB


_________________________________________________________________________________________

Het nieuwe HBR 2.0 is hier te downloaden
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever van dit handboek.

Download hier een printversie van het persbericht
________________________________________________________________________________________
 
Noot voor de redactie, niet ter publicatie
Voor meer informatie over de NVPB en het HBR kunt u contact opnemen met:
 
NVPB
Mies Beljaars
Tel.: 070-7503111
E-mail: nvpb@nvpb.org
Internet: www.nvpb.org